Erol Tuna Vakfı Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Erol Tuna Vakfı ("Vakıf") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden fayda sağlanması, yürütülen projelerin bilinilirliğinin ve farkındalığın artırılması, Vakıf tarafından sunulan hizmetlerin kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kişilerin alışkanlıklarına göre sınıflandırılması için gerekli olan çalışmaların planlanması ve icrası, reklam pazarlama, kampanya gibi amaçlarla analiz edilmesi ve bu amaçlarla hizmet alınan kişiler tarafından işlenebilmesi gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun'un 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin saklanması için sebeplerin ortadan kalkması ve/veya hukuken daha uzun süre tutulmaları imkânının bulunmaması halinde silinmekte veya anonim hale getirilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, Tunalar Topluluğu şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yurtdışında ve yurtiçinde işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Vakfımız tarafından yürütülen çalışmalar başta olmak üzere çeşitli kanallarla, fiziki veya elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirme hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

e) Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Vakfımız bilgilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, bilgilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

f) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Vakfımız, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

g) Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Tunalar kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.  

h) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·        Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·        Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
·        İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
·        İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·        İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11.maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
• “Çarşı Mah. Kahramanmaraş Cad. No:41 Ortahisar/TRABZON” adresindeki Vakfımıza bizzat gelerek,
•  info@eroltunavakfi.org.tr şeklindeki elektronik posta adresimiz üzerinden,
• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Vakfımıza bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@eroltunavakfi.org.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

İlgili Dokümanlar:
·        Erol Tuna Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilgi Formu
·        Erol Tuna Vakfı İlgili Kişi Başvuru Formu